Mesafeli Satış Sözleşmesi

  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  MADDE 1 - TARAFLAR:

  SATICI

  Ünvanı: Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.

  Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.

  Adres: Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. İhsan Savut Sokak No:7 P.K.664 Köşklüçiftlik, Lefkoşa / KKTC

  Telefon: +90 (392) 444 04 04

  E-posta: contact@sekersigorta-kibris.com

   

  ALICI

  Adı-soyadı:

  Adresi:

  Telefon:

  E-posta:

  MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

  İşbu sözleşmenin konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme 40/2003 sayılı Tüketicileri Koruma Yasası hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşmeyle birlikte Tüketicileri Koruma Yasası kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşme ALICI’nın işbu sözleşme ile belirlenen ürünü/ürünleri temin etmesine yönelik olup ALICI’nın ürün/ürünler kapsamındaki nitelikli elektronik sertifikasını kullanabilmesi için ayrıca “nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı sözleşmesini/taahhütnamesini imzalaması gereklidir.

  MADDE 3 - ÜRÜN BİLGİLERİ:

  Ürünün; türü, miktarı, markası, modeli, rengi, adedi, satış bedeli, teslimat/fatura adresi, teslimat kişisi ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir. Ürün Türü ve Açıklaması: Elektronik Sertifika, Akıllı Çubuk, Yerinde Kurulum

  Satış Fiyatı(KDV ve her türlü masraf dâhil):

  Ödeme Şekli:

  Teslimat Adresi:

  Teslim Edilecek Kişi:

  Fatura Adresi:

  MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER:

  4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi

  ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. İşbu sözleşme ALICI

  tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

  4.2. ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin

  koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması

  için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere

  uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte kargoya teslim

  edilmesinden sorumludur.

  4.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,

  teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu

  4.5. Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın 3. Madde de belirtilen adresinde

  elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda

  dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

  4.6. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir

  ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

  4.7. ALICI’nın 4.6.’daki halde ürünü geç teslim almasından kaynaklanan ya da

  ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade

  edilmesinden dolayı oluşan giderler ve sair zararlar da ALICI’ya aittir.

  4.8. Kargo ücreti sipariş toplam tutarına eklenmekte ve ALICI tarafından

  ödenmektedir. Kargo bedeli, ürün bedeline dâhil değildir.

  4.9. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan

  kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak

  kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya

  ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç)

  gün içinde SATICI'ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya

  4.10. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya

  bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise

  yaptırılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI

  tarafından karşılanacaktır.

  4.11. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması

  nedeniyle; ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca

  teyit etmesi gerektiğini bildiğini kabul etmektedir.

  4.12. ALICI, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi

  ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında

  uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.13. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün

  çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Tüketici Konseyi ve Mal ve Hizmetler

  Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda

  alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa; kredi kartına iade prosedürü

  aşağıda belirtilmiştir:

  4.14. ALICI kredi kartı ile yapılan alımlarda ve ürünün taksitli olarak ödendiği

  durumlarda, Alıcı ürünü kaç taksitle aldıysa: bankası da tüketiciye bedelin geri

  ödemesini aynı şekilde o sayıda taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün

  bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra; banka poslarından yapılan taksitli

  harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda ise konuya müdahil

  tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları yine taksitli

  olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılacaktır.

  4.15. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış

  olduğu ayrı bir sözleşme gereği olarak ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz.

  SATICI bir iade söz konusu olduğunda ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben

  ödemekle yükümlü olduğundan prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme

  yapmayacaktır. Kredi kartına iadelerde ise: SATICI’nın, bankaya bedeli tek seferde

  ödemesinden sonra banka tarafından karta iade gerçekleştirilecektir.

  4.16. Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka

  hesap bilgileri istenerek, tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki

  kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde

  yapılacaktır.

  4.17. 27/1977 Sayılı Vergi Usul Yasası ve bu yasa altında çıkartılmış tebliğ ve

  tüzükler ve Fasıl 267 Emtia Satış ile Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası uyarınca iade

  işlemlerinin yapılabilmesi için faturadaki ilgili iade bölümlerin eksiksiz olarak

  doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi

  gerekmektedir. ALICI tüm bu prosedürü kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

  4.18. SATICI, ALICI tarafından kendisine iletilen her türden kişisel bilgileri, bilgilerin

  toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar ve SATICI’nın işbu sözleşme ve nitelikli

  elektronik sertifika teminine ilişkin faaliyetleri dışında üçüncü kişilerle

  paylaşmayacak ve bu türden kişisel bilgileri 3. kişilere satmayacak ya da

  açıklamayacaktır ve hiçbir şart altında kullanılmasına da izin vermeyecektir. ALICI

  tarafından sağlanan bilgiler ALICI, ortakları ve işbirliği içinde olduğu kişi ya da

  kurumlar tarafından üyenin kimliği ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel

  değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve/veya pazar araştırmalarında ve

  ALICI’dan izin alındığı takdirde ürün hizmetlere ilişkin bilgilendirme yapılması

  amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası,

  elektronik posta adresi ve ALICI’yı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak

  anlaşılır. SATICI, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bu konuda sır saklama

  yükümü altında olduğunu addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi

  amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya

  herhangi bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek

  için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu yönde gereken özeni göstermeyi taahhüt

  MADDE 5 - CAYMA HAKKI:

  ALICI; işbu sözleşmeye konu mala ilişkin olarak, malı teslim aldığı tarihten ve

  sözleşmeye konu hizmete ilişkin olarak ise işbu sözleşmenin kurulduğu günden

  itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve

  hiçbir gerekçe göstermeksizin malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma

  hakkına sahiptir. ALICI, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğine

  dair beyanını SATICI’ya işbu sözleşme ekinde yer alan örnek cayma hakkı formu ile

  ya da işbu sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile SATICI’ya

  iletecektir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün

  içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

  İşbu sözleşmeye konu mal, elektronik imza oluşturma aracı ve kart okuyucudur,

  nitelikli elektronik sertifika ise ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen

  veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mal

  kapsamındadır.

  ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar söz

  konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz veya ürün veya mal bedelini

  ödemekten kaçınamaz.

  MADDE 6 - TEMERRÜT HÜKÜMLERİ:

  6.1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi

  durumunda Fasıl 149’da yer alan Borçlunun Temerrüdü kuralları uygulanacaktır.

  Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi

  olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu sedimin yerine

  getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre

  zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraftan

  edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve

  bedelin iadesini talep etme hakkı doğacaktır.

  6.2. SATICI’nın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir

  sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın,

  deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi

  içerisinde teslim edemez ise; bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu

  olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun

  ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın

  siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içerisinde kendisine ödenir.

  MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME:

  İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda KKTC Mahkemeleri yetkilidir.

  İşbu sözleşme ../../20.. tarihinde düzenlenmiştir.

  EK-1 CAYMA FORMU HAKKI

  Kime:

  Ünvanı : Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.

  Adres: Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. İhsan Savut Sokak No:7 P.K.664 Köşklüçiftlik, Lefkoşa / KKTC

  Telefon: +90 (392) 444 04 04

  E-posta: contact@sekersigorta-kibris.com

  Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin

  sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

  -Sipariş tarihi veya teslim tarihi: ../../20..

  -Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

  -Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

  -ALICI’nın adı ve soyadı:

  -ALICI’nın KKTC Kimlik No/ Pasaport No:

  -ALICI’nın telefonu:

  -ALICI’nın adresi:

  -ALICI’nın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

  -Tarih: ../../20..